Equip Docent – Escola Sagrera

Mestre és aquell qui
inspira per a la vida

L Escola especialitzada la Sagrera forma una comunitat educativa. El conjunt de persones que la integren: Institució titular, alumnes, personal d’administració i serveis, famílies i professorat formen un grup coherent on es conreen les relacions personals, la solidaritat i l’amistat en un clima de respecte, tolerància, diàleg i confiança mútua.

El professorat: mestres, pedagogs/es, logopedes, fisioterapeutes, educadors/res i psicopedagoga tenen com a prioritat acompanyar els i les alumnes a construir vides plenes i dignes, fonamentades en uns valors sòlids.
 

Comunitat Educativa

Oriol Cela


Montse Fernández


Maribel López


Lydia Fraga


Lucy Corredera


Laura Fernández


Xavier López


Victor Gómez


Vanessa Caballero


Anna Garrofé


Dolors Gonfaus


Biel Samsó


Gerard Alarcón


Eduard Mallol


Glòria Ventosa


Eva Del Barrio


Silvia Rodríguez


Marta Pujol


Emilia Caba


Serxio Munk


Servei d’orientació i coordinació psicopedagògica

El seu objectiu és la prevenció, la detecció i la intervenció en els problemes d'aprenentatge dels alumnes.
Àmbits d’intervenció
  • Amb l’alumnat, donant atenció personalitzada als alumnes realitzant l’avaluació pedagògica prèvia a l’ ingrés al centre; en el seguiment i avaluació del progrés evolutiu i del desenvolupament o en el procés d’aprenentatge en coordinació i col·laboració amb els tutors/es i, també, en l’orientació a l’alumnat en la transició a l’etapa educativa post- obligatòria.
  • Amb el professorat, donant suport tècnic a l’equip docent en les tasques de planificació curricular; en les necessitats educatives del seu alumnat i en l’elaboració dels plans individualitzats; generant i potenciant dinàmiques de treball en relació a alumnes concrets que presentin dificultats específiques dins del context escolar.
  • Amb les famílies, col·laborant en la relació tutors-famílies, en l’orientació i assessorament sobre l’evolució escolar dels seus fills, tot garantint una comunicació eficient.
  • Amb els serveis externs que atenen l’alumnat, professionals dels EAPs, Serveis Socials, EAIA, CSMIJ, gabinets de psicologia i logopèdia privats, com també en la coordinació amb els mestres d’altres centres en els projectes d’escolaritat compartida.

Fisioteràpia

Responsable dels exercicis terapèutics i de rehabilitació, s'encarrega de diagnosticar, prevenir i tractar tots aquells alumnes que ho necessitin.
Funcions
Exercir la responsabilitat de les activitats de l’Educació Física i Psicomotricitat de l’Escola i coordinar les activitats de motricitat fina treballades als tallers.

Oferir tractaments individuals en casos concrets quan, per les seves particularitats, l’alumne ho precisi.

En casos concrets, facilitar a la família una visió global del problema, donant orientació i suport, i assessorant-los quan s’hagin d’implicar en una rehabilitació.

Exercir la responsabilitat dels aspectes sanitaris del centre.

Logopèdia

Té l’objectiu d’establir, facilitar i potenciar la comunicació i el llenguatge en tots aquells alumnes que ho precisen.
Funcions
Valorar les necessitats educatives dels alumnes en relació amb els aspectes curriculars de l’àrea de llengua.

Col·laborar en la proposta o realització dels ajuts tècnics i suports necessaris perquè els alumnes desenvolupin les habilitats lingüístiques necessàries que els permeti relacionar-se amb el seu entorn i els serveixi d’accés al coneixement.

Atenció directa als alumnes, individual o en petits grups, realitzant l’avaluació logopèdica prèvia i dins o fora de l’aula quan l’activitat ho requereixi.