Projectes – Escola Sagrera

Aprenentatge Significatiu

Projectes que ens fan créixer
Projectes
Sostenibilitat
La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i promoure la consciència ecològica i el respecte pel medi ambient als nostres alumnes. Es tracta de conscienciar els nois i les noies, mitjançant una sèrie d’activitats transversals, sobre el respecte per a un món que ha de ser cada dia més sostenible.
Projectes
Herois of Cruyff Court
Projecte d’Aprenentatge i Servei (APS) que té la finalitat d’aprendre a organitzar esdeveniments esportius, culturals i lúdics i les activitats que l’envolten, vinculant totes les matèries curriculars i les competències d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. La Fundació Cruyff acredita, mitjançant un certificat, la realització del curs.
Projectes
“El Museu de l’Escola”
Projecte Multidisciplinar on el treball de l’expressió artística, la creació o producció amb diferents procediments, tècniques i materials, permet desenvolupar en els nois i les noies de l’escola, la comprensió del món a partir dels sentits, mentre s’eduquen en la sensibilitat, l’observació, la intuïció i la imaginació, tenint com a referents les obres d’art.
Projectes
Science Bits
L'estudi de les Ciències Naturals es fa mitjançant aquesta plataforma tecnològica, que no només proporciona continguts explicatius, sinó que ofereix als i les alumnes materials i mitjans interactius per a aprendre. Utilitza una metodologia que motiva els estudiants i facilita la comprensió dels conceptes científics.
Projectes
Projecte Lectura Fàcil
A l’escola es promou el gust per llegir, com un mitjà per a facilitar l’accés a la informació i el coneixement als nostres alumnes; per això ens hem incorporat al Projecte Lectura Fàcil, proporcionant-los materials de lectura, documents i obres de la literatura universal, que són elaborats tenint una cura especial perquè que els siguin accessibles i puguin ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats per utilitzar la lectura com a vehicle de comunicació, d’informació, de formació o de lleure. Tanmateix, tots els textos i materials que elaborem estan adaptats als paràmetres de la LF.
Projectes
Projecte Ara Escric
De la mateixa manera que fem amb el Pla d'Impuls de la Lectura, fem nostre el Programa Ara Escric amb la finalitat de millorar la competència escrita dels nostres alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic en totes les àrees curriculars i així afavorir-ne l'èxit educatiu.
Projectes
Mètode Glifing
Realitzat per les logopedes de l’escola, és una innovadora forma d'entrenament lector que consisteix en la utilització de les TIC per a millorar la competència lectora, en velocitat i comprensió, en el nostre alumnat. Gràcies al seu format lúdic, aprendre a llegir es converteix en un divertiment i els nostres alumnes estan més motivats.
Projectes
Robòtica
Fem servir la Robòtica com a eina d'aprenentatge, en la qual els robots fan de fil conductor entre els aprenentatges tècnics i la seva aplicació a la vida quotidiana. Aquest programa contribueix a desenvolupar la creativitat, la destresa en la resolució de problemes, així com a potenciar habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i competències tecnològiques.
Projectes
Taller d’escacs i jocs de taula
Els escacs a l'escola i els jocs de taula tenen la finalitat de promoure el joc com a eina educativa en horari lectiu, atès que permeten desenvolupar aspectes com la concentració, el càlcul mental, l'orientació espacial, la memòria, les habilitats lingüístiques, la sociabilització o la resolució dels propis problemes i la posterior presa de decisions.
Projectes
Teatre
El teatre constitueix una part molt important en l'educació de l'expressió corporal i oral dels i les nostres estudiants, atès que potencia les seves habilitats comunicatives. Els dona eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, fer autocrítica, obrir noves vies de comunicació i d'expressió. És un instrument per a desenvolupar l'autoestima, l'espontaneïtat, la seguretat, la maduresa i el creixement personal dels nois i les noies de l'escola.
Projectes
TAC-MAV
El pla TAC-MAV (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement – Mitjans AudioVisuals) del nostre centre ha estat pensat com una via per a impulsar i regular l’ús dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació, com un mitjà habitual i natural, per estimular l’aprenentatge i la creativitat dels nostres alumnes. Es pretén que, en acabar l’escolaritat, hagin assolit el màxim de competències bàsiques establertes en aquesta matèria d’acord a les seves possibilitats.
Projectes
Projecte d’Emprenedoria
És un programa educatiu dirigit als alumnes més grans de l'escola, en el que durant el curs escolar els aulmnes creen i gestionen una cooperativa en la que elaboren productes artesanals que venen un cop finalitzat el curs escolar. Aquest projecte afavoreix el desenvolupament de competències associades a la comunicació, l'anàlisi de l'entorn físic, la creació, la convivència i la ciutadania, o l'alfabetització digital. L'objectiu final és la formació de ciutadans/es a partir del coneixement de la realitat i entorn social que els envolta, potenciant les competències, els valors i les actituds socials que hauran de tenir presents al llarg de la vida.
Projectes
Taller de cuina
Taller manipulatiu on els alumnes posen en pràctica el conjunt de les habilitats i els recursos que comporta realitzar un pla cuinat, des de la compra dels ingredients, fins l’elaboració de la recepta. És un projecte multidisciplinar, amb l’objectiu de saber identificar situacions de la vida quotidiana relacionades amb models saludables d’ alimentació i a una posterior orientació vers la formació laboral.
Projectes
Aula TEACCH
Algunes de les nostres aules estan dissenyades amb l’objectiu de millorar el desenvolupament social, comunicatiu i conductual dels nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA), mitjançant una organització diferent de l’espai, el temps i el sistema de treball fomentant la manipulació i les experiències pràctiques.
Projectes
Programa de Diversificació curricular per a la Transició Vida Adulta
Projecte dirigit a tots aquells alumnes, de 16 a 21 anys, que requereixen un suport continuat i sistemàtic en l’adquisició de les habilitats necessàries per a tenir la màxima autonomia possible en la vida quotidiana, Aquest programa es planteja com un recurs més per atendre la diversitat del nostre alumnat i té la finalitat d’afavorir l'adquisició d'habilitats funcionals que facilitin, als nois i les noies, intervenir en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta. Participant d’aquest pla, els i les estudiants treballaran els continguts d’aprenentatge de manera funcional i aplicada a les diverses situacions de la vida quotidiana.
Projectes
Fem la Revista de l’Escola
La Revista de l’escola és una publicació que té el seu naixement, desenvolupament i publicació durant l’any escolar. Emmarcada dins l’àmbit lingüístic, és una eina d’aprenentatge perquè permet la implicació directa i participativa de l’alumnat en un projecte d’escola, potencia el coneixement de les realitats del barri, ciutat, país i del món i, alhora, educa en l’esperit crític i fomenta la participació de tothom mitjançant el treball cooperatiu i la tutoria entre iguals.

T'agradaria rebre més informació? Contacta'ns!