Estratègia Digital de Centre – Escola Sagrera

Estratègia Digital de Centre

L Estratègia Digital de Centre és el document on es recullen totes les actuacions que es realitzaran per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, així com del professorat i les famílies i que implica tots els àmbits del centre, ja siguin organitzatius, metodològics, curriculars o comunicatius. El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries.

La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital i comprèn les següents fases:

- La diagnosi, que ens aporta les dades necessàries per avaluar el grau de maduresa digital de l’escola en els diferents àmbits.

- Els objectius, que ens marquen el camí a seguir en la millora de la competència digital.

- La planificació, seqüencia les diferents accions per tal d’assolir els objectius fixats indicant la seva temporització, els seus responsables i els recursos necessaris.

- L'avaluació, que concreta, mitjançant indicadors, el grau d'assoliment dels diferents objectius plantejats.

La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global de l’escola en l’àmbit digital.

Podeu descarregar i consultar l'Estratègia Digital de Centre fent click a la següent icona.